http://forums.x-plane.org/index. ... s&showfile=1838
; i8 ]# o  t: A& {: w1 x; e6 [. a, I- b6 p6 E; }
这是鹰狮39,J10的上一代。
贴图超难画,纯技术活,努力攻关中
8月18号晚更新
: J4 f5 k& }1 {  O暂时贴成这样,把缝隙、铆钉、迷彩之类的贴图画好了
: `3 r  y; P9 w/ F; d9 {, x3 G' _! {' o  U
1.jpg
2009-8-19 00:27

& Y7 ^7 m% U  k7 ^$ x% p7 Z
2.jpg
2009-8-19 00:27
顶!我千斤顶!
顶起来啊。
* \: A4 _# E% f0 K4 g
不是一般的强悍!
进度如何?让兄弟们内测一下。呵呵
啥叫人才....这就是哇!!!
啥叫人才....这就是哇!!!
8月28号晚更新
- f6 F2 S* l% e
! g2 e8 C- ]% Q3 L. n5 Z还剩下座舱了
9 E5 q  P! `1 v# s9 ?
1.jpg
2009-8-29 00:57
5 V* e3 ?% n' N9 j" C
2.jpg
2009-8-29 00:57

0 V& h6 Q) |# h" M# e9 ]) ~" k
3.jpg
2009-8-29 00:57