XP一些不错的飞机

本帖最后由 云端舞者 于 2011-6-6 16:02 编辑 & `& A- c0 v, l

: W- K& B4 m# F5 W* s迄今为止,我遇到的,认为不错的飞机。发上来与大家分享 。(大概是我的机器,传图片很吃力,传上去以后无法插入)5 P3 ~* x! j0 G! ?0 i1 k( V$ q( W, W

3 Y3 T0 A- u" t# k% J4 J/ w+ A2 {# C+ |6 k
AIRBUS A380-800 GP7200
% ?/ l$ M/ D  N$ I' ?! ~- S: B8 f2 ]: G5 z3 M
下载地址:
- N  y) e, e0 Y/ b! w, J2 phttp://forums.x-plane.org/index.php?app=downloads&showfile=11001
8 ~& ~/ x- J& R
9 j$ a) z& M5 p( q. a4 \) N
monthly_11_2010_1f4fefde35ea9098fe5c223c04cf7fd4-image_02.jpg
2011-5-9 14:44
+ a+ Q$ s9 s$ w  _
. B2 u" }! l" O1 m

' b5 O' E4 K/ u7 }X-Plane 9 Version: 9.30+ 6 v5 S; y; P- z5 y5 H
Custom Panel: Yes
8 z5 V. V) L3 ZCustom 3D cockpit: Yes
1 `5 D  o. E8 x! Z0 n$ |9 HCustom Sounds: Yes 2 ~- m  y, I5 |( d% G2 t
Xplane.org limit 100Mo: Only GP7200 Version
1 s3 P  Y8 a" x4 cUse link to download Engine model Trent900
" P3 [4 t  j% O: ?3 ?- }  d
& U9 h% u3 u; p! W( x
http://forums.x-plane.org/index.php?automodule=downloads&showfile=110174 R+ @  M$ A( g3 F

8 m& e  O  M  C* u7 C" L6 J. T
, a: S" V  `5 Z4 r. ]. a4 W' R9 ~% N$ U6 m' f( }

6 s% s7 s8 z+ N- u, R
& P+ Q9 F6 D: q& s# E. i4 T- s3 D. @+ [5 D) q7 W

  F7 {1 l% U% w& S1 q! H$ @% w- WBoeing 737-800 and BBJ2 for X-Plane 960+& b! {) |/ C+ X+ p% R7 A
9 M6 D) S# M( N/ i/ e$ ?  D
下载地址:3 a" o3 D7 v3 f% W+ t! _. v2 D0 W
http://www.eadt.eu/index.php?aircraft-for-x-plane-9, c- z" i* `" I0 ~- y  Z
(建议选择下面的这个下载)
; {0 t1 C& v6 a3 g+ kDownload the full base package (includes 25 liveries)
; ^. s, Q# ]  E0 l' j; w" z+ s( p( }7 m5 P' S

3 ?# _& R: Q0 Q& G" c' GX-Plane 9 Version: 9.60+
/ x' k1 ^6 x$ l4 i1 yCustom Panel: Yes
/ x5 i- A5 K. e/ R- x( I- U& A% k  O2 BCustom 3D cockpit: No ; _) s  E& r* K. H0 i+ L; I7 }' i
Custom Sounds: Yes 0 Y. r2 ]# |) C: G4 p! C+ Q1 `

" {( |& P% b1 g' z* C: _, E
: J4 ~" P# O! i& Q7 L1 a, I3 T) d5 N
, q- H" A5 T$ m5 e9 l) E
2 X8 R# c) `6 E; U0 i$ J# Y: b2 L
" [+ ^/ O5 K* b- u# n8 k: {. W/ g0 R

2 Z4 k3 i1 S/ n" m
" Q+ W6 |% p: M3 R% I# TXPJ  Boeing 777
  h  p. Y/ ?. ^# e4 F  U: G( z) S6 s2 G# @; e5 [* {3 w1 J1 {
下载地址:
* W$ ?4 k3 l# T8 Bhttp://www.xpjets.com/aircraft/b777/2 C' p# q6 V) u% h5 N  q: O
1 w5 O& @: a8 h
777 4.jpg
2011-5-9 15:00
* q6 f% o$ g- K* a9 B
( h/ V4 K1 M. v' E- L
X-Plane 9 Version: 9.60+
' g% V7 O3 @3 \, M4 qCustom Panel: Yes
1 _; k# M3 O8 aCustom 3D cockpit: No
2 v; y( t) g( r; D5 G) V* gCustom Sounds: Yes 5 ], q  d5 Q7 Q: @

% }% d- e* ~5 J8 `& e6 r
2 _+ q% |* h. P! o8 b3 S8 @& H1 O9 B- `5 u, G7 J  n6 N) K

  D# D; e- C& ~/ G3 ~% [& i5 W, R! C

4 i  X* g- N4 _5 L0 S& y5 T
( U4 C. @. k" i6 N1 ^Boeing B-17G
3 Z6 Q# L$ G( J  U1 |6 i) A
8 H* e$ J; O& _6 h& \/ _下载地址:' D0 l& y) e2 Y8 c; n8 \

http://xpfr.org/?body=aero_accueil&av=62

3 r' B3 B' Z( o4 B
X-Plane 9 Version: 9.60+ / h8 x) x" `% O+ D. o7 ^& m
Custom Panel: Yes 2 W3 K) S. ]! q1 Y& b6 m
Custom 3D cockpit: Yes 6 s" A- H, G' I, m+ b) G' V. Y& e
Custom Sounds: Yes 4 l2 m4 U$ |: l! v4 g% @2 G/ Z6 A
(http://www.khamsin.org/b17/manual/)/ |0 \, Q0 i- L$ d1 l2 Z' d, l

5 Y0 U( Q$ z( _. e1 Y1 w. _
& ]$ e" i1 n2 n4 P) p4 y
% W7 u! h$ f% n2 E: n; O. z* F+ ^

4 d: {% _9 |7 I7 D' o0 b
Boeing 757-200 RR white aircraft for repaints 1 L0 i5 X/ w* O; |) C, q
4 ^& G7 ]9 y9 s
下载地址:( A: G+ |) e1 K/ `+ C$ o: q0 L4 P
http://forums.xplanefreeware.net/files/file/54-boeing-757-200-rr-white-aircraft-for-repaints/
+ Z) g# l- y4 ^# e: B% H2 `& w4 i' z# O; T* D  H5 a- O
B757-200_RR.jpg
2011-5-9 15:15
- E% P- H) d7 n. X
/ ]  |4 \& m, {

X-Plane 8 Version: 8.6+

Custom Panel: Yes
( K- _2 w6 D4 C6 h, m2 uCustom 3D cockpit: Yes
( t) V' L0 S2 m# M. ^Custom Sounds: Yes
/ r4 p# G5 B7 h  N% o, t  K; u/ i9 `' x

, c+ u8 l3 p4 s  |+ |! G) Q( r' i5 ~9 r: K5 J3 \; o- \0 t
% A+ ]2 w9 `: a! |# `

* k$ _# u9 z& q) {& `" j8 B1 |7 e5 a1 l+ I5 k
DownloadBoeing 747-400 Pratt & Whitney 2 u, {3 @4 F6 `- O/ {" P

1 T$ t, {+ o( {
# t  A  |& }. W  m$ c1 Y! K

下载地址:" C: d8 [' k9 X- D, ?0 x: h8 }

http://forums.xplanefreeware.net/files/file/114-boeing-747-400-pratt-whitney-engines-beta-2/

, j, B1 J' o5 R; X$ D) Z# p4 p
X-Plane 9 Version: 9.30+
  I4 S  Z5 Q9 [" wCustom Panel: Yes ; k% O7 f, o3 u- u
Custom 3D cockpit: No 8 Y) A( K6 {% L! R4 N( H4 Y
Custom Sounds: Yes
) g" @! m, K% s) K% V; [# C$ e# v) a( A5 a' t9 j
- {5 e& ^5 e6 N4 C6 s/ X
' l: o5 W. F4 K- j/ }
; Q! h8 Z5 [) z' R4 v) K

7 |" w) _) {0 [) C6 a: N0 l: q1 \/ ~7 b+ j/ l  |' D- K& f( E
Boeing 767-300ER Rolls Royce
5 @  p4 b% A& O) d0 I2 L) {5 E; O' ?9 w" Y
下载地址:
  e* r' c; s6 R: S. K6 Hhttp://forums.xplanefreeware.net/files/file/61-boeing-767-300er-rolls-royce/( S+ n' w  ^6 m6 b/ W2 t
. B4 E1 @7 r( c; J* z: j
screenshot_13.jpg
2011-5-9 15:22

+ ~, M/ T4 D6 m% }" g* O# u1 j; v; A3 g5 Z1 X7 z
X-Plane 9 Version: 9.20+ 9 M% K7 J( D: _
Custom Panel: Yes ( }, o: W& f# H' p2 a
Custom 3D cockpit: Yes
/ Z- j$ V; A0 U( ]: E2 ?+ bCustom Sounds: Yes
% t, b8 m- i5 h# C4 m
5 k) ~+ I. `7 B! ^% x1 Y  g3 ]* d; n6 K, o

" a# D9 Z& P% ^- m; V) Q; _3 S& b: O" }3 W. `$ k% M

4 U" ?' M& L: O( M/ o8 ^& }+ ^
- d- i& c- C: j+ ?' R
* i( |& a2 O8 \7 w3 |5 lAn-148 airliner with 3D-cockpit . l. g8 ?: F# c" t5 N2 s7 r
; g  s2 z1 i7 v2 `
下载地址:8 [* h+ _6 L) r- I4 z( s. a
http://forums.x-plane.org/index.php?app=downloads&showfile=11584
3 i5 W" k" y& G& K2 E0 t: ~& B
# c4 _; `+ f2 O; T. BX-Plane 9 Version: 9.60+ # V8 J8 e. ]; b
Custom Panel: Yes ) c: [% \2 |% F# H
Custom 3D cockpit: Yes 4 u6 u$ D9 d5 K8 @2 V
Custom Sounds: Yes   I" m. E% z7 B$ w
www.an148xp.ucoz.ru9 k$ V! p/ T# K7 K* ~
, \1 b7 B: j. K6 B' j% r

8 M# W- l! T- F. W/ P' U. U
/ D' w) _) T( |, D" g* H! D7 O5 ]6 ^. e4 ~) a2 Z

8 C& h6 {5 H7 d& }% I) q5 z; v* _1 E" B: p: w! A9 c7 n

- o4 Q" Y  t( M3 rFokker F27-600
! c7 x' M) G0 S2 d7 ?+ ]7 O0 a1 y+ H
下载地址:+ f& }6 ]1 i: V. ]! U5 Y3 r
http://forums.x-plane.org/index.php?app=downloads&showfile=11933
" M$ Z+ y% z% t7 m; ^9 Y! h. q; {8 y5 S4 g
X-Plane 9 Version: 9.60+
2 c2 L$ j& H: l" u' q' bCustom Panel: Yes 0 _4 D# G$ |; E
Custom 3D cockpit: Yes & F& K) h+ ]& x
Custom Sounds: Yes
& B2 N% h' I' N9 swww.x-plane.es
- c& r- K- W8 Q! k1 I! s4 M! w( a
- f' y  U8 u+ O: n

' B2 I! Q9 a! R  p- a) k
1 i1 c0 ~1 w' q2 B
9 r' U: ^! K: y; N) k
- r- T7 s6 e+ }/ s, r6 u% }: A4 g( y1 Y+ j6 w" B, d! s
Alenia C-27J Spartan for X-Plane 920 ! k8 G2 ^. c2 X! T% H4 h
6 a# O" s# X/ q
下载地址:
6 x5 q: e2 \6 j6 b5 e4 D( Q2 Nhttp://forums.x-plane.org/index.php?app=downloads&showfile=6310+ U# L3 K  K" M: Z. M8 G
. E- E6 I/ A5 l6 c0 Q) r* x- g5 S
X-Plane 9 Version: 9.0+ 6 D9 _1 J# V, l- F3 ~& P
3 a3 W8 o1 q( Y8 m- @
Custom Panel: Yes 4 p& R) r9 t: M- x* ~9 K+ S7 D
Custom 3D cockpit: Yes 3 A! M+ {) O3 N7 a
Custom Sounds: Yes
. L$ R: G1 `' }) V' l
# h) M: y# D! Q' d- i" k
( }) z! k9 k8 c8 D$ O: w' h, y) f: D1 e( @3 @/ b2 D! m3 ~) r/ e5 h
5 \# M  h& x. @& A7 r) c
4 S! b( i3 a: z/ M, d
: F/ O7 u/ P7 f. f/ M% u* z0 j6 f$ {* }

  i8 |1 [7 k0 V7 g/ k2 `ALPHAJET Type E
: Q( A, s7 @/ T! j$ |. Z$ m0 h2 d# v3 I, T8 f, l, y9 s; [
下载地址:8 S' c) b: g  I3 R2 s% x- x0 V
http://forums.x-plane.org/index.php?app=downloads&showfile=84099 L. \. ]; d3 d& O
4 Z+ J* n+ p3 x7 F4 x; Z
X-Plane 9 Version: 9.0+ 2 x0 a$ c" |( q6 H. N
' C/ H( N! j  F# n( \0 H: `1 P
Custom Panel: Yes % P0 U# G. b1 B. q6 W
Custom 3D cockpit: Yes 7 T2 V3 \  C6 \4 u
Custom Sounds: Yes% h# T% o  o! j) v

+ v3 U/ l6 W% m. b0 A) Y% R/ z8 J4 H: C' a" q8 F3 `- z7 v
5 u8 P" k0 Q" v; o% {$ X
8 F6 i1 S3 Y$ V- `8 H( p. o
2 {0 e: |, ^  j8 D+ Y: P$ }

) P& q" a7 s  R$ M
, y/ e" P7 A( W" D% NAlphaJet type A) }1 n  l7 H  l- }0 X8 J! {

1 m6 j8 j# A  l) E下载地址:

( Y+ h/ Y" V  V$ ]3 r% Jhttp://www.xpfr.org/?body=aero_accueil&av=491 H) h; Q8 X, \; ?2 ?3 \

3 K& ~( d0 u% z) n' fX-Plane 9 Version: 9.4+
9 y8 X" U0 v# r5 Y8 D0 j
6 T# n5 S- H$ KCustom Panel: Yes
. B5 Z5 O0 L6 C( MCustom 3D cockpit: Yes 3 w7 I0 d6 S5 ?7 S. m
Custom Sounds: Yes
, {/ x9 e8 z) K+ J5 Q. O. J! X1 @- n5 P; G$ M3 N

6 q9 T7 {8 D6 {) k
$ P( C! S9 T3 l, t6 _/ l1 {  J
9 h: p0 i9 ?  |- F8 b
, J, D4 ]9 f1 E* O, H
# t  K. B# }* U7 M0 e# }- B. I0 |
$ V* W% J% Y2 F2 D* c0 d' nPatrouille de France# @: A3 u8 T: C! M3 `
- g8 C0 _' e$ T' g
下载地址:* h1 B5 ?- X* Z. `) M7 i: b9 y
http://www.xpfr.org/?body=aero_accueil&av=60
4 \; t' k, `0 T8 u1 e+ A* L1 z
6 T0 U5 e) ?2 aX-Plane 9 Version: 9.4+ * R4 q; u  p9 ?- ~. d: r% e2 H8 U1 ~, d9 U
# t/ ^, }! `( p: w: ?
Custom Panel: Yes
$ ]" i# F; K& B9 W: NCustom 3D cockpit: Yes ) b% T+ d! d+ [: i
Custom Sounds: Yes
0 s( D9 r6 q1 X2 |7 e6 v( E5 K7 c1 ~

" [( l+ S7 d: w* R* z9 L4 N
  g" X+ d  P2 K0 Q4 X( J) G2 V" X( R

, m* f- ~& N  w: O6 q; M  S3 V. T  N- f
2 u1 R$ z4 v, n- m3 `4 P
C-17A Globemaster III v9.41 9 p5 n+ P7 h( |0 M1 R
% ~$ d) \& ]0 [) d: O& q& H5 S. q
下载地址:
& a6 S6 n6 v: k+ ?* ahttp://forums.x-plane.org/index.php?app=downloads&showfile=9717+ C+ f. P1 V4 }, x* C( T8 P- K

6 n, `* ]+ ]7 P& m3 ZX-Plane 9 Version: 9.41+ 6 H$ f  t7 J; x
Custom Panel: Yes 0 c5 p2 ^0 Z8 E9 h( J
Custom 3D cockpit: Yes
" N  ^, T5 C. |Custom Sounds: Yes' p  O/ D3 o9 t" G1 j$ t* R2 g

  ~! ~& ]2 E1 _! v8 X- _
" V6 @0 @% i( @1 |1 T' K7 ^; V6 j' g# S+ V8 M9 E9 N7 P- q
- n1 N% ~* U* V& H! E: M

& [" m5 J2 E% M7 Q. n
8 j' i$ {1 N, t/ C$ f) q7 }8 W, ]- t
F14D Tomcat Airshow Collection - HIREZ - W5 q/ p2 J7 E4 x. _# z

1 Q; {; W& Y" `6 W( N下载地址:
% y3 J/ a* e  H& G8 N) g
http://forums.x-plane.org/index.php?app=downloads&showfile=13503
; X( t* z6 Z$ f( ?, T; O
- G3 J2 ^: z/ h0 C+ |( {* PX-Plane 9 Version: 9.60+
8 X& R" }& M" M, U+ n7 n' D  W+ a2 f4 M! C* w; K; O6 l
Custom Panel: Yes ; M1 S% r: Z6 `- ]. d5 t9 I5 Q
Custom 3D cockpit: No
) v. ^8 C5 `$ K! c& h' hCustom Sounds: Yes( z$ v& k- [! ]7 U
1 u& T& u/ V: }9 F2 H& }- C1 H/ V
Link to the HiRez F14A Tomcat:" F* u; t# V& S1 Z9 @  o
http://forums.x-plane.org/index.php?app=downloads&showfile=134692 p! p/ `9 L" l  H( Y
Link to the HiRez F14B/D Tomcat:
" E' n4 j: V' hhttp://forums.x-plane.org/index.php?app=downloads&showfile=13368
$ ?% j7 T9 T& p3 |$ d; Q, ]9 u# x% L7 J# u2 V% T

: e$ m( w# g: ~( h, @% k  {9 b* k% g& ~5 P2 ~/ G2 ~
/ e4 H. o# a2 S& c6 u) t1 Z) N& o& V

' u& o/ ^4 m" d, A6 ]/ a( X5 K( |6 d
QPAC A320 for X-Plane
/ w7 C4 @, U+ c2 U5 j0 k9 ?1 @. L* {+ ]4 P) @3 r% d2 ]
下载地址:
' Z- B6 ?+ w* h1 K; T8 Y+ Fhttp://www.qpac.de/index1d9d.html?id=79&lang=en4 v: d: w; B' L  q( E
+ \" ]7 @  C: N8 E+ S9 V
X-Plane 9 Version: 9.60+
" @$ ~6 y! v( g& n: x1 I4 _% q( S4 f5 x& c: [6 D& F
Custom Panel: Yes
+ ~$ Y0 C$ ?  L, rCustom 3D cockpit: No ) D6 J( D1 g7 \, \3 W
Custom Sounds: Yes& a: f: P4 d: C4 O8 B( N9 A' m

# x) [0 T" _/ g/ `
: A% g% @/ z+ r2 q/ z8 y" l! H
% ~  C. D6 h2 `( Z, m  l' h
+ H1 U( m6 P+ V1 m9 `: [+ k3 ]* F0 o: B1 Y' H( b
% _$ F% \5 n6 m

5 v( ~5 q. Y7 cROBIN DR400 140B (3D)
7 l2 Z" J9 C0 w  G8 j  A' h+ N1 ~. }; |1 i% G+ [% t( ?% m* w8 i
下载地址:

& I+ ~* \& H8 H1 f+ Xhttp://www.xpfr.org/?body=aero_accueil&av=69% j' @( o6 Y, t8 o# A0 L( t; f
# V' v# P6 m; b3 s& b+ n
X-Plane 9 Version: 9.50+ 9 R' T2 q' M, p& y8 B2 g

2 }7 R, P6 E/ [3 o4 Z4 p: MCustom Panel: Yes
( @) d/ L! g8 E4 v( w! d, eCustom 3D cockpit: Yes
& u! n- v; F* d9 e* ]Custom Sounds: Yes9 _- R1 K4 y& y' i3 }5 a$ K
6 G+ `5 l" R; F$ j" _. J0 }
; b) e3 {/ N0 r, H) n9 Q* y

* d) s8 i" v8 Z7 A0 }7 d$ j1 A. ~' D% ]& O

5 Z6 C8 \8 I' t$ X2 O! R1 H3 U' r) I: m" ^' O
- q, K) y8 B# W# l9 `" y% q0 U
Ercoupe 415C% E( S( M: x! E5 a# l) a0 V" n

: K. ~# e0 ?4 D  ?下载地址:

3 P+ x+ ~9 T$ @- k2 U0 e- S+ Chttp://www.xpfr.org/?body=aero_accueil&av=64+ S* m+ R, k7 U5 m: {3 j

; u6 Y/ m7 q; S  wX-Plane 9 Version: 9.50+
" b5 d8 \8 g2 e1 s
) a8 g5 Y& I$ qCustom Panel: Yes 3 U2 w1 Y  a$ O+ z' ^; d
Custom 3D cockpit: Yes
  b& \$ N  a2 R1 cCustom Sounds: Yes
' `' g; |( h! n% |! F* o1 |
; [& ]8 S) l' ]$ X" W
+ `1 L% N+ u) u4 \& m$ V
$ g% u1 M) `. m5 ]  W$ X8 r
. k2 F: o* t7 e3 n4 M
- p2 v. b- o: D! _7 ]
5 o0 E+ C9 z9 M$ ?% d* \3 H( h' [. J9 i  H8 @- U. N
******************     有些娱乐性的东东     **************************+ T; Q( g. u/ ~4 Z
; u7 x1 t( Y  T& `# U0 s

5 y6 M( I7 V/ F8 K1 y1 e- x5 M
2 e, p; j; o, S. T4 a$ ?ULTRA HEAVY LIFT SPACE SHUTTLE ) b" [+ j+ S9 R( v8 }
. H6 e2 W/ n6 m7 I# _
monthly_10_2010_c69712cd742a6455fd72101840b4788c-uhlss_icon.JPG
2011-6-6 15:23

( f  x4 E( U1 y$ \& g
# O* {% F/ r" q- W下载地址:
2 c, V3 J* B" k
http://forums.x-plane.org/index.php?app=downloads&showfile=11242
; m8 A7 ^, _6 e! D, S) N2 c7 T# @% n2 T
X-Plane 9 Version: 9.60+ & f7 w2 X  ~4 l2 T. C$ {8 _
Custom Panel: Yes / k  h# t2 t3 `$ O
Custom 3D cockpit: No ! r( R% R9 g6 U$ g' I
Custom Sounds: Yes . K: @% D* |+ a' ^1 `

  R- V. }5 E$ P% z1 w* Q
, L2 W4 z$ C  D- N1 f/ m2 l, }4 w2 B& Z- a5 H
3 W( h+ I/ a1 G4 X8 m

; l6 D$ {8 k) U% }
2 Z6 B  U8 `# r2 c$ w0 G' b" ~: A; M0 Y9 X- Y. R
Stratocloud v1.4 ram-air parachute for X-Plane® 5 r8 k! O1 o+ y. o

0 M4 \& e* ~/ M+ p7 k6 K# K6 c3 C+ B
monthly_08_2010_c9f5e7327c1aac7d0d6ad304b219343a-stratocloud_14.jpg
2011-6-6 15:12

' R9 t9 I# r& M- ]1 w* ~/ R; y' L+ N- Q4 `, W
下载地址:( T* V7 Q* Z+ k5 P2 h9 t
http://forums.x-plane.org/index.php?app=downloads&showfile=111250 o6 w! q( v8 w* f, m

+ o% v/ Y' K) T) D& m4 t, ]X-Plane 9 Version: 9.30+ 2 s' o2 S) x8 z" [. w/ O6 g
Custom Panel: Yes
+ a) o1 v, f6 B1 CCustom 3D cockpit: No 2 D( w) ?. m: k$ ?+ g
Custom Sounds: Yes
# M4 E5 m: J( R/ g! Q3 Y5 c6 |" d8 I7 R* B$ W1 G
" t; C7 W# @/ J5 F* e

) T5 C: l; r  I4 `$ W% I( a0 ^0 N; C$ B# d

' P1 l5 l. J- W# c
: a4 Y5 a6 t0 J( ?! [
: v( a1 m( O. N) l; [; CRIVA Aquarama
" A  Q; ^. T$ w" c
6 T$ y/ A% A/ m; E
下载地址:- S  }% I8 r. P) x
http://www.xpfr.org/?body=aero_accueil&av=66* D0 @1 r% p. D1 [  v5 i* S& }; _
& o9 B; E+ j2 C
X-Plane 9 Version: 9.40+
2 P8 I9 X, I" y% tCustom Panel: Yes
) z  V: f6 F( DCustom 3D cockpit: No ! F; z" `( A9 b& O; {6 w1 p5 g
Custom Sounds: Yes1 h* |+ `# B+ i+ \: _1 P" U( f$ O

6 m5 v) E, b/ H$ A+ f. w5 Q! H3 p% O6 j. A3 J6 G# s; V

. P& c, T% c' z8 y+ E
- Q! T* f( N3 c' n) l# f9 |0 p, _; p; o8 N) d
2 }' \0 {" z& A/ b: E

4 [' j4 V9 k  r8 D; `9 M* q由于插入图片真的很吃力 ,所以我放弃了 。原谅我 。希望管理员加精,让更多的玩家尝试更多的东西 。
51a200dab8d38fe21b9d2e61bf8aa297.jpg
777.jpg
777 2.jpg
777 3.jpg
screenshot_23.png
B747-400PWv9b2_small.jpg
F 27.jpg
org_cockpit.jpg
org_night.jpg
org_out.jpg
org_salon.jpg
来顶一个!
盛宴!敬礼!学习。
非常漂亮的机模,感谢分享
飞行是我的梦想。。。
4# Fuyi504 8 \: f" o1 [( R8 b) e

( e0 N4 M$ J1 w! U1 g4 l5 k: w
* ~5 Z% H5 Y% G) o嘿嘿 。不客气 。你那个头像是谁哦 。很帅 。
很好的资源  谢谢分享
大头鬼i容易
B787?梦想!
不错的,要顶!
楼主这些飞机在xp10上能用吗,如果不能有针对xp10的插件机吗,多谢!
mr 马