QPAC A320涂装:Air France

x-plane.org的用户黑猫(black cat)制作了QPAC的A320 V1.1 法国航空涂装4 v: K/ X% R3 ]5 T# h# p
[attach]1648[/attach]
( f9 r4 H* V( n------------------------------# H" `+ ?  F% z( a# z; K
废话不说,直接上网址
! X; [3 [  x! R* C( N) thttp://forums.x-plane.org/index.php?app=downloads&showfile=17698
飞上蓝天是很多人的梦想,那对飞翔的翅膀 叫做安全
空客的飞机不会飞啊 。
QPAC A320一直飞不明白 。